Collection / DatabaseՈւտագավա Տոյոկունի III (Ուտագավա Կունիսադա I)
(1786 - 1864)

Սեկի ուղեփակը («Գեղեցկուհի» և «Տոկայդոյի 53 կայարաններ» շարքերից) (1830-ական թթ)

paper, colored xylography
24,8x17,5 cm

Topography:
Storage