Collection / DatabaseԸնդօրինակող` Խաչատրյան Եվգենյա Գերասիմի
(1899 - 1983)

Ընդօրինակություն 19-րդ դ. ձեռագրի Հովնաթանյանի տաղարանի «Տիրամոր թագադրությունը» մանրանկարի

paper, gouache
21,4x16,5 cm

Topography:
Storage