Collection / DatabaseԸնդօրինակող` Խանզադյան Ն.

Ընդօրինակություն 1320 թ. «Ութ նկարիչների ավետարան»-ի «Քրիստոսի փորձությունը» մանրանկարի

paper, gold, gouache
22,5x16,5 cm

Topography:
Storage