Collection / DatabaseԸնդօրինակող` Խաչատրյան Եվգենյա Գերասիմի
(1899 - 1983)

Ընդօրինակություն 1397 թ. Վանի դպրոցի ավետարանի «Խորան»-ի մանրանկարի (1939)

paper, gouache
27x17,5 cm

Topography:
Storage