Collection / DatabaseՍուրենյանց Վարդգես Հակոբի
(1860 - 1921)

Գեղարւեստ (թերթի կամ հանդեսի ենթախորագրի էսքիզ)

paper, indian ink, white wash
8x17 cm

Topography:
Storage