Collection / DatabaseԲաբայան Ռաֆայել Սուրենի
(1927 )

Խաղաղության ծխամորճը (Լոնգֆելլոյի «Երգ Հայվաթի մասին» գրքի նկարազարդումներ 7 թերթից)

paper, linocut
28x24 cm

Topography:
Storage