Collection / DatabaseՏեր-Վարդանյան Տարագրոս Ստեփանի - Տարագրոս
(1878 - 1953)

Գավաթի և ափսեի զարդանախշերի էսքիզ

paper, gouache, water color, bronze
30x19,3 cm

Topography:
Storage