Collection / DatabaseԸնդօրինակող` Բաղդասարյան Վարդգես Խաչատուրի
(1919 - 2008)

Ընդօրինակություն 1038թ-ի ձեռագիր Ավետարանի «Խորհրդավոր ընթրիք» մանրանկարի

paper, gouache
32,5x41 cm

Topography:
Exhibition