Collection / DatabaseԸնդօրինակող` Պոլտարացկի

Ընդօրինակություն 13-րդ և 17-րդ դդ. ձեռագրերի տառերի նմուշների` «Զ», «Գ», «Ե»

paper, water color
33x24 cm

Topography:
Storage