Collection / DatabaseԸնդօրինակող` Հովումյան Ք.

Ընդօրինակություն 1224թ-ի ձեռագիր-ավետարանի զարդանկարների

paper, gouache, gold leaf
28x21,5 cm

Topography:
Storage