Collection / DatabaseԸնդօրինակող` Հովումյան Ք.

Ընդօրինակություն 1224թ-ի ձեռագիր-ավետարանի զարդանկարների

paper, gouache, gold leaf
27,5x22 cm

Topography:
Storage