Մամուլ

Մշտական
ցուցադրություն

Անհայտ վարպետ, 19-րդ դար

Գավազանագլխիկ

փղոսկր, փորագրում
երկ.13,լայն.4 սմ